Der fachkundige On-line shop mit Großhandelspreisen.   
[Nederlands] [English] [Deutsch]
  Home
Service Bestellen und Bezahlungen. Hausbesorgung Kontact Impressum Versandkosten
  Produkten
Zusatzgeräte
Halterungen
Sonne energie
CI-module
Koax und Stecker
DVB-T
Erotiek
Festplatte
Kabel
Lnb & switches
Mediaplayer
Zeigerinstrumenten
Netzwerk / LAN
Receivers
Satellieten Spiegel
Smart karte
Gebraucht
 
  Extra
Service
Bestellen und Bezahlungen.
Hausbesorgung
Impressum
Allgemeine bedingungen.
Versandkosten
Montieren
Wartungsvertrag
Link
verhuur apparatuur

 

 

 

Allgemeine bedingungen.

Algemene Voorwaarden Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van firma Satellietdiscount.

Satellietdiscount
Handelend onder de naam: Satellietdiscount
Noorderkroon 4
6418 KL Heerlen
Telefoonnummer: 045-7501704 of bij geen gehoor 06-14669698
Tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is dinsdag t/m zaterdag: 10.00-18.00 uur.
Maandag rustdag
E-mailadres: info@satellietdiscount.com
KvK-nummer: 14083128
BTW-nummer: NL157274184B01


Toepasselijkheid
Art. 1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Satellietdiscount. Ze zijn verkrijgbaar ten kantore van firma Satellietdiscount. De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts dan van kracht zijn, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbiedingen
Art. 2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld en gelden voor de duur van 14 dagen.
De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod firma Satellietdiscount heeft bereikt en firma Satellietdiscount het aanbod niet onverwijld herroept. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte zijn aangebracht, komt de overeenkomst evenwel pas tot stand indien firma Satellietdiscount aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

Prijzen
Art. 3.1 Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend-, transport-, plaatsing-, en installatiekosten.
3.2 De vermelde prijzen kunnen gewijzigd worden bij veranderingen van de inkoopprijzen, ook kunnen er andere gronden aanwezig zijn tot het aanpassen van de prijzen. Deze worden niet zonder toestemming van beiden partijen doorgevoerd.

Levering
Art. 4.1 Aflevering geschiedt binnen de overeengekomen leveringstermijn.
4.2 Indien de levering van de goederen en/of diensten niet binnen de leveringstermijn plaatsvindt, heeft firma Satellietdiscount het recht op een nalevertermijn van dertig dagen. Voor vertraging in de aflevering is firma Satellietdiscount slechts aansprakelijk als zij voor de koper onredelijk bezwarend is en de vertraging is ontstaan door omstandigheden die firma Satellietdiscount zijn toe te rekenen.
4.3 Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de ontvanger te bepalen wijze en zijn voor risico van de ontvanger.
Firma satellietdiscount heeft het recht om zelf de vervoerder te kiezen en het land van verzending. Mochten er sommige aanvullende diensten zoals b.v. verzekerd vervoer daar niet mogelijk zijn, dan mag firma satellietdiscount dit verzoek negeren.
4.4 Naleveringen worden op de goedkoopste wijze verzonden en zijn voor risico van de gebruiker, mocht de ontvanger deze goederen met aanvulling verstuurd hebben, moet dit vooraf kenbaar worden gemaakt.Deze extra verzendkosten worden dan bij de ontvanger in rekening gebracht.
4.5 Zendingen met verzekering worden geacht onbeschadigd te zijn aangekomen indien bij aankomst getekend is voor (onbeschadigde) ontvangst. Bij beschadiging moet dit worden gemeld en geclaimt bij de vervoerder die garant staat voor deze aanvullende verzekering.Na plaatsing van uw handtekening voor onbeschadigd ontvangst is geen reclamatie bij de vervoerder mogelijk.
4.6 Bij belastingvrije leveringen aan anderen bedrijven hanteren wij een minimale ondergrens van 150,00 Euro excl. BTW.

Overmacht
Art. 5.1 In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is firma Satellietdiscount  bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.
5.2 Onder overmacht is tevens begrepen: niet te voorziene prijsstijgingen, het niet, niet tijdig of in defecte staat ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen benodigde goederen en/of het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen van diensten van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen inbegrepen.

Aansprakelijkheid en reclame
Art. 6.1 Consument heeft recht op een wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen na ontvangst, het herroepingsrecht genoemd. Binnen deze 7 werkdagen kunt u als consument zonder opgaaf van reden de aankoop retourneren vermits deze origineel verpakt zijn en ongebruikt. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Bij retouren heeft u altijd een RMA nummer nodig, de procedure wordt beschreven in art. 6.6. Er worden geen goederen retour genomen die gebruiksporen, beschadigingen vertonen en/of waarvan de verpakking beschadigd is. Goederen die speciaal worden besteld op verzoek van de klant alsmede Smartkaarten die ongemerkt geactiveerd kunnen zijn, aanbiedingen/afgeprijsde goederen zijn uitgesloten van terugname. Terugname geldt alleen voor particulieren, niet voor bedrijven.
Eenmaal geactiveerde kaarten kunnen niet worden geruild ! Wij nemen geen verantwoording voor het voortijdig beëindigen of wijzigen van de uitzendingen van deze kanalen, ook al gebeurd dit voor het aflopen van het contract. Aangeschafte gebruikte goederen van ons zijn uitgesloten van garantie.
6.2 Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen en/of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter onze keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering/heruitvoering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen of niet geleverde diensten crediteren binnen 30 dagen na reclamatie. De gemaakte verzendkosten, worden nimmer vergoed.
6.3 Onverminderd het elders verklaarde is firma Satellietdiscount slechts aansprakelijk voor schadevergoeding wanneer van de zijde van firma Satellietdiscount sprake is van opzet of grove schuld.
6.4 Aan eventuele foutieve informatie die bij onze producten worden vermeld door ons of door de fabrikant geleverde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
6.5 Sommige door onze getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van kleur, maat gewicht etc. Dit kan echter nooit een reden zijn tot ontbinding van de koop.
6.6 RMA-nummer aanvragen:
U heeft een RMA ( Return Material Authorisation) nummer nodig om defecte of verkeerd geleverde (of bestelde) producten terug te kunnen sturen naar Satelliediscount.
Een RMA-nummer vraagt u aan via deze email Info@satellietdiscount.com.
Wacht met retour zenden altijd op goedkeuring van uw aanvraag en ontvangst van een RMA-nummer, deze ontvangt u per e-mail.
Ongefrankeerde retourzendingen of retourzendingen zonder RMA nummer of zonder kopiefactuur worden niet geaccepteerd of niet in behandeling genomen. Eventuele kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender. Bij retourzendingen waaruit blijkt dat het product niet defect is,worden verzendkosten niet vergoed. Satellietdiscount behoudt het recht om in deze gevallen de kosten voor de retourzending en onderzoekskosten in rekening te brengen.
Voordat u een RMA-nummer aanvraagt lees eerst even de algemene voorwaarde door of u hier aan voldoet.
Klik hier voor aanvraag RMA-nummer aan te vragen info@satellietdiscount.com


Betaling
Art. 7.1 Na goedkeuring van de directie, mag op factuur worden gekocht en dient de betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van anderhalf procent voor elke kalendermaand of gedeelte daarvan.
7.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die betrekking hebben op de voldoening van de factuur, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15 procent van de achterstallige hoofdsom, met een minimum van 70 euro.

Eigendomsvoorbehoud
8.1 firma Satellietdiscount behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper geleverde goederen of te leveren zaken voor, totdat de koopprijs en de overige kosten volledig zullen zijn voldaan, dan wel enige andere vordering ten laste van de koper ten behoeve van firma Satellietdiscount nog openstaat.
8.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze met betrekking tot deze zaken geen rechten overdragen aan derden.
8.3 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.
8.4 Indien de koper in gebreke blijft met betaling van de volledige koopprijs en de prijs van de voor de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, na het verstrijken van de overeengekomen termijn, is de koper verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op het eerste verzoek van firma Satellietdiscount terug te geven. De koper ontvangt dan het eventueel reeds voldane gedeelte van de koopsom terug en is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding, voor door firma Satellietdiscount geleden schade en gederfde winst, alsmede tot vergoeding van alle door firma Satellietdiscount gemaakte onkosten, zowel in als buiten rechte.
8.5 Teruggave als in lid 4 bedoeld kan ook tijdelijk plaatsvinden, totdat de koper voldoende garantie voor de betaling van het verschuldigde bedrag heeft gesteld.

Garantie
Art. 9.1 Firma Satellietdiscount verstrekt garantie op de apparatuur gedurende één jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op de montage van goederen wordt geen garantie gegeven. 
9.2 De werkzaamheden onder garantie worden alleen binnen Nederland verricht op een door firma Satellietdiscount aan te geven adres, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
9.3 De garantie op de apparatuur omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van onderdelen in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering van/of vervanging van verbruiksartikelen, waaronder ook diskettes e.d. worden verstaan. De onderdelen die worden vervangen ingevolge garantie, worden automatisch eigendom van firma Satellietdiscount.
9.4 De garantie vervalt indien:
a. reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de apparatuur zijn verricht door anderen dan firma Satellietdiscount zonder haar toestemming;
b. de apparatuur/software naar oordeel van firma Satellietdiscount is verwaarloosd, dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
c. typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
d. wijzigingen in onderhavig garantiebewijs en/of aankoopbon zijn gebracht;
e. door verkeerd inleggen van batterijen en/of lekkage van vervangbare batterijen dan wel verkeerd inbrengen van diskettes defecten zijn ontstaan;
f. defecten zijn ontstaan door aansluiting van andere apparatuur;
g. defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van geschikte apparatuur en/of software;
h. defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover deze condities zijn gegeven;
i. defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
j. de meegeleverde documentatie en verpakking niet meer voorhanden is.
k. het recht op garantie wordt niet verleend indien de factuur niet geheel of gedeeltelijk is voldaan.
9.5 Op bepaalde, door firma Satellietdiscount aan te geven apparatuur, zal de fabrieksgarantie worden verstrekt op de voorwaarden en gedurende de termijn als door de fabriek is vastgesteld.
9.6 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door de uitvoering van werkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden 3 maanden bedraagt. Eventuele voorrijkosten kunnen in rekening worden gebracht.
9.7 Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient op verzoek het bewijs van garantierechten getoond te worden. Dit bewijs bestaat uit een gedateerde aankoopbon/factuur.
9.8 Firma Satellietdiscount is geenszins aansprakelijk voor de schade die wordt geleden als gevolg van niet of niet goed functioneren van apparatuur en software (gevolgschade), tenzij de apparatuur en software door firma Satellietdiscount zelf is geproduceerd of in de E.U. is geïmporteerd.
9.9 De garantieverplichting van firma Satellietdiscount geeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.
9.9a Bij onterechte aanspraak op garantie is de koper verplicht om alle gemaakte kosten voor verzending etc. te vergoeden.

Ontbinding
Art. 10.1 De koopovereenkomst wordt zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist ontbonden op het tijdstip, dat de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest, tenzij de bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
10.2 Door de ontbinding worden over en weer openstaande vorderingen direct opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door firma Satellietdiscount direct met de koopovereenkomst verband houdende geleden schade, als winstderving en transportkosten.

Geschillen
Art. 11 Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.


 
Warenkorb
Anzahl Produkt  
Warenkorb
 
  Anbietung
 
Paraprot € 21,95.
Paraprot € 21,95.
 
Reinigingsspray € 9,95.
Bildschirmreinigungsspray € 9,95.
 
Redlight HDTV Elite Fusion € 119,95.
Redlight HDTV Elite Fusion € 119,95.
 
TP-link Dlan Kit € 59,95.
TP-link Dlan Duo starter Kit. € 59,95.
 
Mediaguard cam € 59,95.
Mediaguard cam € 59,95.
 
M7 CAM 701 CanalDigitaal Module € 89,95.
M7 CAM 701 CanalDigitaal Module € 89,95.
 
Sat signaal versterker. € 12,95
Satelliten-Leistungsverstärker € 12,95
 
Amiko Bliksem Protector € 7,95
Amiko Blitzschutz € 7,95